Tennis Vereniging Denekamp

Algemene voorwaarden

Home » Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Baanreglement
De banen zijn geopend van ’s morgens 9.00 uur tot ’s avonds 23.00 uur.
Indien het onweert of bliksemt, dient iedereen het tennisveld te verlaten. Het bestuur stelt zich niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade.
Indien u wilt tennissen, moet u uw pasje onder de betreffende baan in de kolom “spelen” plaatsen en de klok instellen op de begintijd.
Als alle banen bezet zijn, inschuiven onder “wachten”.
ZONDER PASJE MAG U NIET TENNISSEN.
De speeltijd is 45 minuten voor zowel enkel als dubbel, ook indien de verlichting brandt.
Op baan 6 worden normaliter de lessen gegeven. Af en toe worden meerdere banen gebruikt voor de training, hetgeen op het publicatiebord is aangegeven.
Ook degenen die lessen hebben moeten hun pasje inschuiven op de betreffende lesbaan , om hiermede “voor-klokken” te voorkomen.
Lessen vallen onder speeltijd.
Baan 5 is de vaste reserveringsbaan, is deze baan niet gereserveerd, dan is het een gewone “klokbaan”. Tijdens de competitieperiode wordt baan 5 gebruikt als team-trainingsbaan en kan hierop niet gereserveerd worden. De tijden van de teamtraining worden vermeld op het publicatiebord. Reserveringen (1 x per week) dienen via de kantinebeheerder te geschieden. Alle namen van de deelnemers dienen bij reservering worden doorgegeven, en zullen op het publicatiebord worden vermeld. Speeltijd 1 uur.
Tijdens de competitie op zaterdag en zondag zijn alle negen banen bezet.
Op zaterdagmorgen en op de dinsdag zijn acht banen bezet. Een baan dient dan in principe vrij te blijven voor de recreanten (niet competitiespelers). Indien op enig moment de wedstrijdleider beslist de vrije banen te gebruiken, dan heeft de recreant recht op de eerstvolgende vrije baan, en zal hem/haar tijdens de korte wachtperiode gratis een kop koffie door de competitieleider worden aangeboden.
Indien er plassen water op de baan staan moet men wachten met spelen tot die zijn weggetrokken. Niet met het sleepnet door de plassen trekken. Alleen de accommodatie commissie kan hiertoe beslissen.
Indien u getennist heeft, moet u een half uur wachten voordat u weer mag klokken.
Na het tennissen de hele baan vegen; sleepnetten ophangen.
Tien minuten voordat er gesproeid wordt, hoort u een toeter als waarschuwing. U moet eerst vegen voordat de baan waarop u speelt gesproeid wordt.
Een senior die met een junior speelt, wordt geacht een junior te zijn.
Indien vanwege het sproeien de lessen op baan 6 niet door kunnen gaan, worden deze verplaatst naar een andere baan.
Indien de banen niet bespeelbaar zijn, wordt dit kenbaar gemaakt aan de ingangspoort. Lessen kunnen eventueel wel doorgaan.
Het is niet toegestaan om te wisselen van de ene naar de andere baan, tenzij op aanwijzing van het bestuur of personeel.
Bij wangedrag of niet opvolgen van de geldende regels of aanwijzingen kan het bestuur een schorsing opleggen.
Overdag tot 19.00 uur gelden voor iedereen op alle banen dezelfde rechten en plichten. Van 19.00-20.00 uur is baan 3 voor de jeugd van de basisschool. Jeugdleden die op het voortgezet onderwijs zitten mogen na 19.00 uur meeklokken op baan 3, 4 en 7 tot 22.00 uur. (Baan 3 tussen 19.00-20.00 uur basisschool). Indien zich om 22.00 uur seniorleden aan de baan melden, moeten de juniorleden ongeacht de speeltijd onmiddelijk stoppen.
Maximaal 3 keer per seizoen mag u een gast mee laten
spelen. Een gast mag 1 keer per jaar spelen. Per keer moet € 3,- per persoon betaald worden. U ontvangt hier voor een pasje dat de avond van tevoren aan de bar moet worden afgehaald, en onmiddellijk na het spelen moet worden ingeleverd.
Schade aan de banen of telborden of andere zaken dienen onmiddellijk te worden gemeld aan het bestuur of de kantinebeheerder.
Tijdens toernooien kan er van bovenstaande regels worden afgeweken.

Bestuur TVD