Ledenvergadering

Jaarlijks organiseert de vereniging minimaal één Algemene Vergadering (AV), meestal in februari. Het bestuur legt dan verantwoording af voor het gevoerde beleid, de financiële situatie wordt besproken en ook de (nabije) toekomst komt aan bod. Alle leden met stemrecht kunnen hier direct invloed uitoefenen op het beleid van de vereniging. De vereniging is immers van ons, de leden!
De Algemene vergadering is het belangrijkste beslisorgaan van de vereniging.

Kortom het wel en wee van de vereniging wordt dan zichtbaar gemaakt.

Op dinsdag 4 februari 20:00 uur in het clubgebouw is het weer tijd voor de jaarlijkse ledenvergadering. Een bijeenkomst waarvoor ALLE leden van harte uitgenodigd worden. Jouw stem telt ook!
De agenda is als volgt:

 1. Opening;
 2. Ingekomen stukken;
 3. Notulen ledenvergadering van 5 februari 2019;
 4. Financieel verslag van de penningmeester;
 5. Verslag kascontrolecommissie;
 6. Aanstellen nieuw kascommissielid;
 7. Verslagen van de commissies; (verslagen komen z.s.m. op https://www.tvdenekamp.nl/algemene-vergadering/ voor inzage)
 8. Huldiging jubilarissen;
 9. Bestuursverkiezingen;

         Aftredend en niet herkiesbaar:

 • Ronald Hanstede, jeugdcommissie
 • Maartje Egberink, toernooicommissie

Aftredend en herkiesbaar:

 • Maikel van Benthem, penningmeester

(Tegen)kandidaten kunnen worden opgegeven tot 24 uur voor aanvang van de ledenvergadering bij Maikel van Benthem of René Snijders.

10. Bestuursvoorstellen/ bestuur mededelingen;
11. Begroting 2020;
12. Rondvraag;
13. Sluiting